/Security System Repair/ Sửa chữa hệ thống an ninh

/Security System Repair/ Sửa chữa hệ thống an ninh

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 12-01-2021 | 0 bình luận

How Does a Security System Work?

A security system is a set of sensors designed to trigger an alarm if someone unauthorized tries to gain entry into a home. Sensors placed at strategic locations throughout the house or an automobile, check current status (okay, not okay) and report back to the central control unit. The control unit keeps track of all the sensors and their current status. If it decides there is a problem, it activates an audible alarm and/or an automatic telephone dialer that can summon help by phone.

The two primary types of systems used in home security are wired and wireless. A wired system is connected by small, low-voltage wires routed discretely throughout the house. A wireless model uses tiny radio transmitters to signal the central control unit when activated. Control units typically have a battery backup activated if there is a power failure or if the wires are cut.

What Can Go Wrong with a Security System?

False alarms happen. Some are due to user error while others are caused by nonthreatening events such as high winds or a thunderstorm. Other than that, most security systems have self-diagnostics built in that can be used to determine the cause of a problem.

How Can I Identify a Security System Problem?

If the system triggers frequent false alarms, verify the code and run a diagnostics test on the system (check the owner’s manual). If the alarm rings again, check the wiring and sensors. Clean or tighten wire connections at sensors and the control unit. Replace a worn-out microwave sensor. Check the sensitivity of all vibration- or motion-detecting sensors. Trim any tree or shrub branches that may hit a window with a vibration sensor. Make sure the lens on a passive infrared motion sensor is clean.

If you can’t arm the system, make sure that all doors and windows are closed and locked. Check for tripped sensors and replace any that are faulty.

What Do I Need for Security System Repair?

The most common parts that fail are the sensors. Make sure replacement sensors are exact substitutes for the ailing sensor. You can buy them from a security company or an electronics store.

 1. Test a wired security system sensor:
 • Disconnect one wire and activate the sensor.
 • Set the multimeter on RX1 (resistance times 1) scale (resistance in ohms), touch the probe to the sensor’s terminal screws, and note the reading.
 • Deactivate the sensor and run the test again. If the sensor is okay, one reading will be zero (no resistance) and the other infinity (no circuit). Replace the sensor if both readings are zero or infinity.
 1. Replace a security system magnetic switch sensor:
 • Turn the alarm controller off and disconnect power to the security system.
 • Unscrew the magnet and switch, then detach the wires.
 • Attach the wires to contacts in the new switch and screw the switch onto the window frame.
 • With the window closed, align and install the magnet on the window sash.
 • Set the multimeter on RX1 (resistance times 1) scale, touch the probe to the sensor’s terminal screws and note the reading.
 • Activate the sensor and run the test again. If the sensor is okay, one reading will be zero (no resistance) and the other infinity (no circuit). Replace the sensor if both readings are zero or infinity.
 1. Replace a security system plunger switch sensor:
 • Disarm and turn off power to the security system.
 • Unscrew the door frame switch and move it aside to access and remove contact screws.
 • Attach the wires to the contact screws on new unit and install the new unit on the door frame along with the new plate.
 • Set the multimeter on RX1 (resistance times 1) scale, touch the probe to the sensor’s terminal screws and note the reading.
 • Activate the sensor and run the test again. If the sensor is okay, one reading will be zero (no resistance) and the other infinity (no circuit). Replace the sensor if both readings are zero or infinity.
 1. Replace a security system vibration glass-break detector:
 • Disarm and turn off power to the security system.
 • Use a razor blade to remove the old unit.
 • Remove the sensor’s wires and install them on the new sensor. Some are attached with screws while others require soldering.
 • Adjust the sensor following the directions that accompany the unit.
 • Set the multimeter on RX1 (resistance times 1) scale, touch the probe to the sensor’s terminal screws and note the reading.
 • Activate the sensor and run the test again. If the sensor is okay, one reading will be zero (no resistance) and the other infinity (no circuit). Replace the sensor if both readings are zero or infinity.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu về hệ thống an ninh – hệ thống an ninh hoạt động như thế nào?

Hệ thống an ninh là một tập hợp các cảm biến được thiết kế để kích hoạt báo động nếu ai đó cố gắng xâm nhập trái phép vào nhà/ khu vực cần chú ý. Cảm biến được đặt tại các vị trí chiến lược trong nhà hoặc ô tô, liên tục hoạt động kiểm tra tình trạng hiện tại trong phạm vi khả dụng (ổn, không ổn) và báo cáo lại bộ phận điều khiển trung tâm. Bộ phận điều khiển theo dõi tất cả các cảm biến và trạng thái hiện tại của các cảm biến này. Nếu các cảm biến phát hiện có vấn đề, nó sẽ kích hoạt một cảnh báo âm thanh và/ hoặc một trình quay số điện thoại tự động có thể gọi trợ giúp qua điện thoại.

Hai loại hệ thống chính được sử dụng trong an ninh là có dây và không dây. Hệ thống có dây được kết nối bằng các dây điện nhỏ, điện áp thấp được định tuyến rời rạc khắp khu vực/ phạm vi địa lý cần chú ý. Mô hình không dây sử dụng bộ phát sóng vô tuyến nhỏ để phát tín hiệu cho thiết bị điều khiển trung tâm khi được kích hoạt. Thiết bị điều khiển thường có pin dự phòng sẽ được kích hoạt khi mất điện hoặc khi dây hệ thống bị cắt.

Vấn đề có thể xảy ra với hệ thống an ninh

Báo động sai. Nguyên nhân có thể do lỗi từ người dùng hoặc do các yếu tố bên ngoài đe dọa như gió lớn hoặc giông bão. Ngoài ra, hầu hết các hệ thống bảo mật đều được tích hợp tính năng tự chẩn đoán có thể được sử dụng để xác định nguyên nhân của sự cố.

Làm cách nào để xác định vấn đề hệ thống bảo mật?

Nếu hệ thống kích hoạt cảnh báo sai thường xuyên, hãy xác minh mã và chạy kiểm tra chẩn đoán trên hệ thống (kiểm tra hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu). Nếu chuông báo lại đổ chuông, hãy kiểm tra hệ thống dây điện và cảm biến. Làm sạch hoặc thắt chặt các kết nối dây ở cảm biến và bộ điều khiển. Thay thế một cảm biến vi sóng bị mòn. Kiểm tra độ nhạy của tất cả các cảm biến phát hiện rung động hoặc chuyển động. Cắt tỉa bất kỳ cây hoặc cành cây bụi nào có thể va vào cửa sổ bằng cảm biến rung. Đảm bảo ống kính trên cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động sạch.

Nếu bạn không thể trang bị hệ thống, hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng và khóa. Kiểm tra các cảm biến bị vấp và thay thế bất kỳ cảm biến nào bị lỗi.

Các bộ phận thường gặp lỗi nhất là cảm biến. Đảm bảo cảm biến thay thế là sản phẩm thay thế chính xác cho cảm biến đã hư hỏng. Bạn có thể mua chúng từ công ty bảo mật hoặc cửa hàng điện tử.

Các bước sửa chữa hệ thống bảo mật là gì?

 1. Kiểm tra cảm biến hệ thống an ninh có dây:
 • Ngắt kết nối một dây và kích hoạt cảm biến.
 • Đặt đồng hồ vạn năng trên thang đo RX1 (điện trở lần 1) (điện trở tính bằng ohms), chạm đầu dò vào các vít đầu cuối của cảm biến và ghi lại số đọc.
 • Tắt cảm biến và chạy lại kiểm tra. Nếu cảm biến ổn, một số đọc sẽ là 0 (không có điện trở) và vô cực còn lại (không có mạch). Thay thế cảm biến nếu cả hai lần đọc đều bằng 0 hoặc vô cực.
 1. Thay thế một cảm biến công tắc từ hệ thống an ninh:
 • Tắt bộ điều khiển cảnh báo và ngắt nguồn điện vào hệ thống an ninh.
 • Tháo nam châm và công tắc, sau đó tháo các dây ra.
 • Gắn dây vào các điểm tiếp xúc trong công tắc mới và vặn công tắc vào khung cửa sổ.
 • Khi cửa sổ đã đóng, căn chỉnh và lắp nam châm trên tấm chắn cửa sổ.
 • Đặt đồng hồ vạn năng trên thang đo RX1 (điện trở lần 1), chạm đầu dò vào các vít đầu cuối của cảm biến và ghi lại số đọc.
 • Kích hoạt cảm biến và chạy kiểm tra lại. Nếu cảm biến ổn, một số đọc sẽ là 0 (không có điện trở) và vô cực còn lại (không có mạch). Thay thế cảm biến nếu cả hai lần đọc đều bằng 0 hoặc vô cực.
 1. Thay thế một cảm biến chuyển đổi pít tông hệ thống an ninh
 • Giải trừ và tắt nguồn hệ thống an ninh.
 • Tháo công tắc khung cửa và di chuyển nó sang một bên để tiếp cận và tháo các vít tiếp xúc.
 • Gắn dây vào các vít tiếp xúc trên thiết bị mới và lắp thiết bị mới trên khung cửa cùng với tấm mới.
 • Đặt đồng hồ vạn năng trên thang đo RX1 (điện trở lần 1), chạm đầu dò vào các vít đầu cuối của cảm biến và ghi lại số đọc.
 • Kích hoạt cảm biến và chạy kiểm tra lại. Nếu cảm biến ổn, một số đọc sẽ là 0 (không có điện trở) và vô cực còn lại (không có mạch). Thay thế cảm biến nếu cả hai lần đọc đều bằng 0 hoặc vô cực.
 1. Thay thế một máy dò vỡ kính rung của hệ thống an ninh:
 • Giải trừ và tắt nguồn hệ thống an ninh.
 • Sử dụng một lưỡi lam để loại bỏ bộ phận cũ.
 • Tháo dây của cảm biến và lắp chúng vào cảm biến mới. Một số được gắn bằng vít trong khi những cái khác yêu cầu hàn .
 • Điều chỉnh cảm biến theo các hướng đi kèm thiết bị.
 • Đặt đồng hồ vạn năng trên thang đo RX1 (điện trở lần 1), chạm đầu dò vào các vít đầu cuối của cảm biến và ghi lại số đọc.
 • Kích hoạt cảm biến và chạy kiểm tra lại. Nếu cảm biến ổn, một số đọc sẽ là 0 (không có điện trở) và vô cực còn lại (không có mạch). Thay thế cảm biến nếu cả hai lần đọc đều bằng 0 hoặc vô cực.

 

Nguồn bài gốc: fixitclub.com

 

Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.