Điện Cực Tungsten ESAB

Giá gốc 0₫

Đây là một loạt các điện cực vonfram chất lượng cao có sẵn trong các phiên bản được mạ, tinh khiết và lanthan hóa (Gold Plus). Điện cực vonfram ESAB có đặc tính hàn và đánh lửa tuyệt vời. Chúng được phân phối trong các hộp nhựa, mỗi hộp chứa 10 điện cực. Các điện cực tiêu chuẩn dài 175 mm, phạm vi sinh thái dài 150 mm.

Tiêu đề

Số lượng

WC20 2.0x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574242
WC20 4.0x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574240
WC20 3.2x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574239
WC20 2.4x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574238
WC20 1.6x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574237
WC20 1.0x150mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574236
W Pure 3.2x150mm Pk 10 Green0151574211
W Pure 4.0x150mm Pk 10 Green0151574212
W Pure 1.6x150mm Pk 10 Green0151574209
W Pure 2.4x150mm Pk 10 Green0151574210
W Pure 2.0x150mm Pk 10 Green0151574245
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 1.0 mm (Lathanated)Pk 10 Gold0151574050
Tungsten electrode WC20, 4.0 mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574040
Tungsten electrode WC20, 3.2 mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574039
Tungsten electrode WC20, 1.6 mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574037
W Pure 1.0x150mm Pk 10 Green0151574208
Tungsten electrode WC20, 2.4 mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574038
Tungsten electrode W Pure, 2.4 mm Pk 10 Green0151574010
Tungsten electrode W Pure, 3.2mm Pk 10 Green0151574011
Tungsten electrode W Pure, 1.0 mm Pk 10 Green0151574008
Tungsten electrode W Pure, 1.6 mm Pk 10 Green0151574009
Tungsten electrode W Pure, 4.0 mm Pk 10 Green0151574012
Tungsten electrode WC20, 1.0 mm (Ceriated) Pk 10 Grey0151574036
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 1.6 mm (Lathanated) pk 10 Gold0151574051
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 2.4 mm (Lathanated) Pk 10 Gold0151574052
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 3.2 mm (LAthanated) Pk 10 Gold0151574053
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 4.0 mm (Lathanated) Pk 10 Gold0151574054
Tungsten electrode Gold Plus (WL15), 4.8 mm (Lathanated) Pk 10 Gold0151574055